لیست اساتید مدعو گروه حقوق

- دکتر امین طاهرخانی (دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی و حقوق مالکیت فکری)

- دکتر مهشید جعفری هرندی (دروس حقوق مدنی، اجرای احکام مدنی و حقوق ثبت)

- دکتر مهدی سپهری یگانه (آیین دادرسی مدنی)

- دکتر محمد متین پارسا (دروس حقوق جزای عمومی و اختصاصی)

- دکتر فرشید مقیمیان بروجنی (حقوق کار)

- دکتر علی فولادی (آیین دادرسی مدنی)

- دکتر رضا خودکار (دروس حقوق بیمه، حقوق ثبت و حقوق و اقتصاد)

- دکتر محسن پارسا (حقوق جزا)

- دکتر عطاء الله رحمت اللهی (دروس حقوق بشر در اسلام، روش تحقیق و حقوق اداری)

- دکتر منا بنی اسدی (دروس حقوق بین الملل، حقوق دریایی و تاریخ حقوق)

- دکتر جمال رحیمیان (حقوق اساسی)

- دکتر مصطفی شعبانی (دروس حقوق مدنی و حقوق قراردادهای نوین)

- دکتر نسیم برخی (دروس حقوق مدنی و داوری بین المللی)

- دکتر رسول بهرامپوری (دروس حقوق مدنی، حقوق بین الملل خصوصی و حقوق تجارت)

-  دکتر وحید نیکخواه ( دروس ادله اثبات دعوا و حقوق مالیه عمومی)

- دکتر بزرگمهر بشیریه (دروس حقوق جزای عمومی و اختصاصی)

- دکتر سید محمدمحسن حسینی منش (دروس اصول فقه، متون فقه و قواعد فقه)

- دکتر سیده فاطمه آذین (دروس متون فقه و قواعد فقه)

- دکتر عیسی علیزاده (دروس اصول فقه، متون فقه و قواعد فقه)

-  دکتر عباس مؤذن (دروس آیین دادرسی کیفری و حقوق جزای عمومی)

- دکتر سعید اکرادی (دروس حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی،کلیات حقوق جزا، اخلاق حقوق و قضا و متون حقوقی جزایی)

- دکتر خدایار سعید وزیری (دروس حقوق رسانه و حقوق تجارت الکترونیک)

- دکتر زینب ملکوتی خواه (حقوق بین الملل عمومی)

- دکتر مهسا رضاقلی (دروس حقوق بین الملل عمومی و متون حقوق بین الملل)

- دکتر رضا احدی کرنق (دروس حقوق بین الملل عمومی و سازمان های بین المللی)

- دکتر محمد حضرتی (دروس حقوق تطبیقی، متون حقوق عمومی و فلسفه حقوق)

- دکتر مجتبی انصاریان (حقوق محیط زیست)

- دکتر مرجان اسکندری (دروس حقوق اداری و متون حقوق عمومی)

- دکتر فرزانه عبدالمحمدی (حقوق اداری)

- دکتر مسعود اکبری (دروس پیشگیری از جرم و کیفرشناسی)

- دکتر حسین سکوت آرانی (پزشکی قانونی)

- دکتر رضا باستانی نامقی (دروس حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی)

- دکتر جواد پیری (دروس حقوق مدنی و روش تحقیق)